Huishoudelijk reglement van de Kynologenvereniging Nieuwegein

artikel 1

Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een of meerdere tussentijdse vacatures wordt
daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van
aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene
vergadering, welke binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

artikel 2

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen
zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten en van het huishoudelijk
reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

artikel 3

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der
vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring
ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder der aanwezige leden op
vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der
vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal
worden gesteld.

artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en
tekent de kwitanties. De invordering van de contributie is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en
verbintenissen die de som van f.500,00 vijfhonderd gulden Eur. 226.89) te boven gaan behoeft de
penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek. Hij
doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de
kascommissie wordt door de algemene vergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens
beheer over het afgelopen jaar.

artikel 5

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun
berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen, binnen een termijn van veertien dagen.

artikel 6

Het bestuur is gehouden bij niet aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.

artikel 7

Zij die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken v66r het eindigen van het
lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken.

artikel 8

Leden die niet voor het in artikel 7, lid 6 van de Statuten genoemde tijdstip de jaarlijkse bijdrage hebben
voldaan, kunnen van de ledenlijst worden afgevoerd.

artikel 9

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de
ledenvergadering als door het bestuur vastgesteld.

artikel 10

Van de te houden algemene vergadering geeft het bestuur met opgaven der punten van behandeling ten minste
21 dagen van te voren kennis aan de leden. Elk aanwezig lid brengt ter vergadering een stem uit. Het stemmen
bij volmacht is uitgesloten.

artikel 11

Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na
toelichting van de voorstellen op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich
daar voor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

artikel 12

Ieder lid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen of bijeenkomsten na goedkeuring door de
voorzitter.

artikel 13

Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd,
in welk geval artikel 11 niet van toepassing is.

artikel 14

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend, voor zover dit
niet, anders bij de wet of verordening wordt vereist.

artikel 15

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelgevallen beslist de voorzitter.

artikel 16

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen
plus een mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.

artikel 17

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met ten minste
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland op deze wijziging is vereist.

artikel 18

Cursussen, die door de vereniging worden gegeven, worden georganiseerd door het bestuur, dat de aanmeldingen
en de administratie verzorgt en de cursusgelden int. Aan cursussen kan slechts worden deelgenomen door leden
van de vereniging, nadat zij hun contributie voor het lopende verenigingsjaar en het cursusgeld hebben voldaan.
De kosten voor deelname aan een cursus (cursusgeld) worden door het bestuur vastgesteld. De voor de cursus
benodigde docent(en) en/of instructeur(s) worden door het bestuur benoemd. De benoeming is te allen tijde
wederzijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en indien deze van bestuurszijde geschiedt
onder opgave van redenen aan de betrokkene. Binnen veertien dagen na ontvangst van de opzegging kan deze in
beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Docent(en) en instructeur(s) kunnen recht doen gelden op een
financiële vergoeding, die voor de aanvang van de cursus(sen) in overleg met hen door het bestuur wordt
vastgesteld evenals de wijze waarop deze zal worden voldaan. Docent(en) en instructeur(s) zijn verantwoordelijk
voor een goede gang van zaken tijdens de lessen, waarbij zo veel mogelijk een bestuurslid aanwezig is. Plaats,
datum, tijd, tijdsduur en alle andere zaken de uitvoering van de cursus(sen) betreffende worden in overleg met
het bestuur door de docent(en) en instructeur(s) vastgesteld en tijdig door het bestuur gepubliceerd.

Sluit Menu