De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand tussen de consument die de cursus afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Kynologen Vereniging Nieuwegein, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘KVN). De overeenkomst omvat de cursus waarvoor u zich inschrijft, de aan de opleiding verbonden lesdagen en examens. De overeenkomst geldt voor het seizoen van de opleiding. KVN gaat ervan uit dat u actief aan de cursus deel zult nemen. KVN draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen en examens. U mag van KVN verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten.

Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van KVN, tenzij anders vermeld op onze website.

De minimale leeftijd van de cursist voor deelname aan de trainingen is in principe 16 jaar, cursisten jonger dan 16 kunnen in overleg met en na goedkeuring van de trainer worden toegelaten. Wel dient de eigenaar van de hond (dit is dus niet de cursist zelf) voorafgaand aan de cursus een formulier ten behoeve van de aansprakelijkheid te ondertekenen. Communicatie hieromtrent geschiedt via de stuurgroep trainerszaken, te bereiken op: trainerszaken@kvnieuwegein.nl

Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld en de contributie vindt u op onze website. Het lesgeld het lesgeld en de jaarlijkse contributie wordt middels automatische incasso afgeschreven.

Indien de incasso wordt gestorneerd of mislukt zal de inschrijving worden geannuleerd. KVN zal u hiervan op de hoogte stellen en u de gelegenheid geven alsnog het geld over te maken. Indien u na de betalingstermijn nog niet heeft betaald wordt uw inschrijving geannuleerd.

Uitvoering van de lessen

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet KVN er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal KVN de cursisten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De les zal gepoogd worden opnieuw te worden ingepland. Incidentele uitval van een trainer of les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij hevige sneeuw- of regenval en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast; belt u bij twijfel vooraf even naar het clubgebouw
(030 – 688 00 03) of kijk op de website www.kvnieuwegein.nl of de trainingen doorgaan.

Tussentijdse beëindiging

Bij KVN schrijft u zich in voor een volledige cursus. Tijdens de eerste drie lessen wordt door een trainer gekeken of de hond/handler geschikt is voor de cursus die op dat moment wordt gevolgd, bij gebleken ongeschiktheid kan in overleg worden besloten dat de cursist per direct dient te stoppen. Restitutie van het lesgeld is enkel bespreekbaar indien binnen 3 lessen, in gezamenlijk overleg, besloten is om te stoppen met het volgen van de lessen.

Exameninformatie

Indien er bij uw cursus sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie.

Om examen te mogen doen dient u met uw hond -als combinatie- tenminste aan 10 lessen te hebben deelgenomen.

Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten) administratie. K.V.N. zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Wél kan K.V.N. u benaderen voor reclamedoeleinden mits dit in het belang van de vereniging is. Voor wij dit doen zal K.V.N. uw hierover altijd per mail informeren met een mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw gegevens op deze wijze

Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door KVN worden gewijzigd. KVN zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van KVN.